Skip to content Skip to footer

Dr. Leung In Sing

客席講師 - 梁燕城博士

Rev. Dr. Li Shing Lam, Derek

客席講師 - 李盛林牧師博士

Rev. Li Wai Kin, Stewart

客席講師 - 李偉建牧師

Rev. Dr. Lo Lung Kwong

客席講師 - 盧龍光牧師博士

Ms. Loo Shirley Marie Therese, BBS, MH, JP, Honorary Fellow

客席講師 - 何羅乃萱師母院士

Rev. Dr. Mok Shu Kin, Joseph

客席講師 - 莫樹堅牧師博士

Mr. Sao Cheung Ping, Calvin

客席講師 - 邵樟平先生

Mr. Tam Man Yiu, Matthew

客席講師 - 譚文耀先生

Rev. Dr. Tse Yau Sang, Kennedy

同福堂主任牧師及講師 - 謝又生牧師博士

Ps. Dr. Wong Kai Yan, Larry

講師 - 王啟恩傳道博士